Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

 

1 Általános rendelkezések

1.1 A Megbízott (a továbbiakban Ramseier Normalien) valamennyi ajánlatára, értékesítésére, bérbe adására, szállítmányozására és szolgáltatására kizárólag a jelen értékesítési és szállítási feltételek irányadók. Az alábbi feltételek vonatkoznak minden szolgáltatásra, amelyet a Ramseier Normalien, vagy egy általa megnevezett alvállalkozó jelen szerződés keretei között teljesít. A mindenkori szerződéskötés időpontjában érvényben lévő változat irányadó.

1.2 Jelen feltételeket legkésőbb az áru átvételével, vagy szolgáltatás teljesítésével elfogadottnak kell tekinteni. Ezen szerződés szóban egyeztetett megváltoztatása vagy kiegészítése csak abban az esetben hatályos, ha azt a Ramseier Normalien írásban jóváhagyta.

1.3 A Megbízó üzleti, ill. szállítási feltételei a jelenlegi jogügyletből és a teljes üzleti kapcsolatból hatályosan kizárásra kerülnek, kivéve, ha ezeket a Ramser Normalien kifejezetten írásban el nem ismeri.

1.4 Az árajánlat alapvetően kötelezettség nélküli és a Ramseier Normalien részéről indokolt esetben megváltoztatható.

1.5 A műszaki, valamint egyéb változtatások jogát ésszerű kereteken belül fenntartjuk.

1.6 Amennyiben a jelen szerződési feltételek egyes rendelkezései hatályon kívüliek, vagy érvénytelenné válnak, úgy ez a további rendelkezések érvényességét nem érinti. A teljesen, vagy részben hatályon kívüli szabályozást egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek a gazdasági eredményessége a hatályon kívüli rendelkezéséhez a lehető legközelebb esik.

2 Szállítás

2.1 A szállítás az ezen időpontban érvényben lévő Incoterms alapján, az ide vonatkozó dokumentumokban felsorolt feltételek szerint teljesül.

2.2 A Ramseier Normalien fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint részszállítást végezzen.

2.3 A szállításból eredő károkra vonatkozó panaszokat csak akkor lehet figyelembe venni, ha azok az áru átvételét követően a megbízott fuvarozónál az átvételi elismervényen haladéktalanul bejegyzésre kerülnek. A káreseteket ezt követően azonnal, de legkésőbb 14 napon belül írásban jelezni kell a Ramseier Normalien felé.

2.4 A rendelési igazolásban megjelölt szállítási időpontok irányadó jellegűek. Vis maior vagy egyéb előre nem látható akadályok a Ramseier Normalien oldalán, vagy alszállítói környezetében mentesítik a Ramseier Normalient a közösen elfogadott szállítási idők betartása alól.

2.5 Üzemi vagy közlekedési zavar, vagy az előírástól eltérő szállítás az alvállalkozók részéről szintén vis maiornak minősül és az akadályoztatás idejére vagy a Ramseier döntésének megfelelően akár végérvényesen mentesíti a Ramseier Normalient a szállítási kötelezettség alól anélkül, hogy a Ramseier Normalien visszalépésére hivatkozva a Megbízónak ebből fakadóan követelései keletkezhetnének. Ilyen esetben a Ramseier Normalien a Megbízót azonnal értesíti. Az áru ellenértéke haladéktalanul visszatérítésre kerül.

2.6 Az áru csomagolásának és feladásának módjáról, valamint a szállítóeszköz megválasztásáról a Ramseier Normalien szabadon rendelkezik.

2.7 A szállítási határidők betartásának előfeltétele a Megbízó szerződéses kötelezettségeinek a betartása, különös tekintettel a kikötött előleg kifizetésének a teljesítésére, valamint a fizetendő számlák kiegyenlítésére.

2.8 Szállítási határidőt csak a teljesítés részleteinek teljes egyértelműsítését követően lehet kitűzni.

2.9 Megbízó hibás megrendeléséből adódó visszáruval kapcsolatban a Ramseier Normalien szállítási költségrészt számol fel.

2.10 A Ramseier Normalien a 100 CHF-nál (€100) alacsonyabb értékű megrendelések esetén 15 CHF (€15) kezelési átalánydíjat számol fel.

2.11 A megrendeléssel – a kommunikációs csatornától függetlenül – az ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a megrendelt árut meg kívánja vásárolni. Elektronikus úton megrendelt áru esetén Ramseier Normalien a megrendelés kézhez vétele után azt azonnal visszaigazolja. Azonban az elektronikus formában kiállított visszaigazoló elismervény még nem minősül a szerződéses ajánlat kötelező érvényű elfogadó nyilatkozatának. A Ramseier Normalien jogosult a szerződéses ajánlat jóváhagyására két héten belül. Elektronikus úton megrendelt áru esetén a Ramseier Normalien jogában áll a megrendelést a beérkezést követő 5 munkanapon belül elfogadni. A Ramseier Normaliennek – mintegy az ügyfél fizetőképességének a vizsgálatát követően – joga van a megrendelést elutasítani.

2.12 Nem kereskedelmi ügyfelek 14 napon belül, indoklás nélkül jogosultak elállni ezen szerződéstől. Az elállási időszak határideje a szerződéskötéstől, ill. a termék átvételétől számolva 14 nap.

3 Árak

3.1 A megadott árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

3.2 Az árak meghatározásánál a mindenkori szállítás napján érvényes árak mérvadók, kétség esetén a rendelési igazolásban, illetve az ajánlaton feltűntetett árak érvényesek.

3.3 Amennyiben az iparág kollektív szerződést érintő szabályozásai, vagy a vállalaton belüli megállapodások miatt a bérköltségekben, vagy egyéb releváns költséghely kalkulációkban, és a szolgáltatások teljesítésének szempontjából szükséges költségekben – mint az anyagköltség, energia, szállítmányozás, kirendelt munka, vagy a finanszírozás – változások lépnek fel úgy a Ramseier Normalien jogosult az árakat ennek megfelelően emelni, vagy csökkenteni.

4 Fizetés

4.1 A fizetés 30 nappal a számla kiállítása után esedékes díjmentesen, minden további levonás nélkül. A részszámlákra a teljes megbízásra vonatkozó fizetési feltételek érvényesek.

4.2 A több tételt tartalmazó megbízásoknál a Ramseier Normalien jogosult a szállítást követően minden egyes egység, vagy szolgáltatás ellenében számlát kiállítani.

4.3 A Megbízónak csak akkor van joga beszámításra, ha ellenkövetelése törvényesen megállapításra került, vagy a Ramseier Normalien azt elismerte. A Megbízó nem jogosult kifizetések visszatartására.

4.4 A Megbízó tartozására a késedelem idejére az alapkamatot 8%-al meghaladó kamatot kell felszámítani. A Megbízó kötelezi magát, hogy a behajtással kapcsolatos költségeket, különösen az inkasszó költségét vagy egyéb, a célt szolgáló jogérvényesítés esetén felmerülő költségeket viseli.

4.5 A Megbízó fizetési hátraléka esetén Ramseier Normalien az összes további szállítási és szolgáltatói kötelezettség alól mentesül.

4.6 A Ramseier Normalien mindenekelőtt jogosult a Megbízó eltérő rendelkezései ellenére a fizetéseket a Megbízó korábbi tartozásához felszámítani.

4.7 A fizetés csak akkor számít sikeresnek, ha Ramseier Normalien az összeg felett rendelkezik. A csekk- ill. papírpénzfizetéssel kapcsolatos költségeket a Megbízó viseli.

5 Szavatosság, jótállás és hiánypótlás

5.1 A Megbízónak egy előre megszabott határidőn belül ellenőriznie kell a kiszállított áru hiányosságait és azokat a Ramseier Normalien számára az áru átvételét követő 14 napon belül írásban jelenteni, máskülönben a jótállási igény nem érvényesíthető. A rejtett gyártási hibákat azok észlelését követő 14 napon belül, írásban kell jelenteni. A határidő betartásához elegendő az időben történő postai feladás.

5.2 Általában véve a egyedi gyártású alkatrészek és a katalógusban nem nyilvántartott termékek esetén a visszavétel teljesen kizárt.

5.3 A szállítmány egy alkatrészének hibája nem jelenthet a teljes szállítmányra vonatkozó kifogást.

5.4 A Ramseier Normalien jogos reklamáció esetén csak a szállítmány értékének a mértékéig vállal felelősséget.

5.5 A Ramseier Normalien nem vállal garanciát arra, hogy az áru a tervezett felhasználásra alkalmas, így a nem megfelelő felhasználásból eredő kárigény elutasításra kerül.

5.6 A felek megállapodnak, hogy a Megbízónak az ingóságokra vonatkozó szavatossággal kapcsolatos jogát az osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, röviden ABGB) 933 § szerint hat hónapon belül törvényszékileg érvényesíteni kell. Ez a megállapodás nem érvényes az osztrák Fogyasztóvédelmi Törvény (Konsumentenschutzgesetz, a továbbiakban KSchG) szerinti fogyasztói ügyletekre.

5.7 A szavatosság nem vonatkozik kopó alkatrészekre és tartozékokra, valamint nem meghatalmazott harmadik személyek beavatkozásából eredő javításokra. Ha a szerződés tárgyait harmadik személyekkel kapcsolatos készülékekkel és / vagy programokkal használják, a funkcióra és teljesítményre vonatkozó jótállás csak akkor kérhető, ha olyan hiba lép fel, ami ilyen felhasználás nélkül is keletkezett volna.

5.8 Szolgáltatással kapcsolatos jogorvoslati igény benyújtása, a termékfelelősségről szóló osztrák törvény (Produkthaftungsgesetz, a továbbiakban PHG) 12. § szerinti ki van zárva, kivéve, ha a jogorvoslatra jogosult bizonyítja, hogy a hiba a Ramseier Normalien környezetében keletkezett, vagy legalábbis az ő súlyos gondatlanságából ered.

5.9 Az összes jogosultság feltételeinek tisztázása, különös tekintettel magára a hiányosságra, annak észlelésére és az időben történt panasztételre vonatkozó bizonyítás terheit a megrendelő viseli. Jogi értelemben vett garanciavállalásra nincs mód. Ez a rendelkezés a gyártási garanciát nem érinti.

6 Felelősség korlátozása

6.1 A PHG hatályán kívül a Ramseier Normalien felelőssége a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetére korlátozódik. Enyhe gondatlanság, a közvetett kár és vagyoni kár megtérítése esetén, valamint a meg nem takarított összegek, kamatveszteségek és harmadik személyek kárigényei az ügyféllel szemben, a dokumentumainkban található hibás ábrák és méretezések, és a mintadarabokon véghez vitt változtatások miatt a Ramseier Normalien nem vállal felelősséget.

6.2 A fent említett felelősségkorlátozás a Ramseier Normalien által az ügyfélnek okozott testi és egészségügyi károkra nem vonatkozik.

7 Tulajdonjog fenntartás

7.1 A kézbesített áru korlátlan tulajdonjogát a Ramseier Normalien a számla összegének kiegyenlítéséig fenntartja. A megbízó ezen idő alatt saját költségén biztosítja az áru előírás szerinti állagmegóvását (karbantartás és javítás). Elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdonátruházás a teljes kifizetést megelőzően kizárt. A megbízónak kötelessége haladéktalan írásos tájékoztatást adni minden olyan esetről amelyben harmadik fél az áruhoz hozzáfér, különös tekintettel a végrehajtási intézkedésekről, valamint az esetleges sérülésekről vagy az áru megsemmisüléséről. A Megbízónak a címében, valamint az áru tulajdonviszonyában bekövetkezett változást a késedelem nélkül jelentenie kell. A Megbízónak a Ramseier Normalien felé minden kárt és költséget meg kell térítenie, amelyek ezen kötelezettségek megsértése, és harmadik személyek az áruhoz való hozzáférésének megakadályozását szolgáló szükséges intézkedések által keletkeztek.

7.2 A Ramseier Normalien jogosult a Megbízó szerződést megsértő viselkedése esetén, különös tekintettel a fizetési késedelemre a szerződéstől visszalépni és az árut visszakövetelni. Emellett a Ramseier Normalien jogosult a 7.1 -es bekezdés szerint a szerződéstől visszalépni és az árut visszakövetelni kötelezettségszegés esetén, ha a Ramseier Normalien számára a szerződés betartása nem elvárható.

7.3 A kézbesített áru a Ramseier Normalien tulajdona marad mindaddig, amíg a Ramseier Normalien követelései maradéktalanul rendezésre kerülnek. A Megbízónak jogában áll a fenntartott áru rendes üzleti körülmények között tovább értékesíteni. Ha az értékesítés hitelre történt, akkor a Megbízó már az értékesítés idejében lemond az abból eredő vételárra vonatkozó követeléséről. Ha az áru értékesítése készpénzben történt, a Megbízó felhatalmazást kap és egyben utasított a vételárat készpénzben a Ramseier Normalien nevében átvenni. Ezt elkülönítve kell tárolni és késedelem nélkül a követelés kiegyenlítésére a Ramseier Normaliennek átutalni.

7.4 Az áru Megbízó általi kezelése és feldolgozása Ramseier Normalien nevében és megbízásában történik. Ha megtörténik az áru feldolgozása, a Ramseier Normalien az új termékben az általa szállított áru értékének arányában résztulajdont szerez. Ugyan ez érvényes, ha árut más, nem a Ramseier Normalien által szállított áruval keverik vagy feldolgozzák.

8 Kockázat átszállás

8.1 Egy váratlan katasztrófa veszélye és az áru véletlenszerű minőségi romlása az áruátvétellel, távértékesítés esetén a szállítónak történő átadással átszáll a szállítóra, ill. teherfuvarozóra, vagy az áru kiszállításának a teljesítésével megbízott egyéb meghatározott személyre vagy intézményre.

8.2 Az átvétel szempontjából nincs jelentősége, ha az ügyfél késik az átvétellel.

9 Illetékes joghatóság

9.1 A felek megállapodnak, hogy az összes, a szerződésből közvetlenül vagy közvetetten származó jogvitát képező kérdésben a joghatóság feladatkörét a Ramseier Normalien székhelyén területileg és hatáskörileg illetékes bíróság tölti be.

9.2 A Megbízó és a Ramseier Normalien teljes jogviszonyára, ideértve a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket, a Ramseier Normalien mindenkori földrajzi székhelyén érvényes jog irányadó. Az áruk adásvételére vonatkozó ENSZ-egyezmény (Az Egyesült Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről) alkalmazása kizártnak minősül.

9.3 Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket német, francia és angol változatban készítettük el. Kétség esetén a német változat irányadó.

2011 január (A változtatás joga fenntartva.)