OBCHODNÍ PODMÍNKY - RAMSEIER NORMTEILE GmbH

1 Úvod

1.1 Dodavatel (dále uveden pod názvem firmy Ramseier Normalien) přijímá zakázky, prodává, pronajímá a dodává výhradně na základě těchto prodejních a dodacích podmínek. Tyto níže uvedené podmínky platí pro všechny služby, které provádí firma Ramseier Normalien nebo touto firmou jmenovaný subdodavatel v rámci této smlouvy. Směrodatné je vždy v okamžiku uzavření smlouvy platné znění.

1.2 Nejpozději s převzetím zboží nebo služby platí tyto podmínky jakožto uznané. Ústně sjednané změny nebo dodatky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, když byly potvrzeny firmou Ramseier Normalien písemně.

1.3 Obchodní popř. dodací podmínky objednatele se pro předmětný právní úkon a pro celkový obchodní vztah výslovně vylučují, ledaže by byly výslovně a písemně uznány firmou Ramseier Normalien.

1.4 Nabídky jsou zásadně nezávazné.

1.5 Technické jakož i ostatní změny v rámci únosnosti zůstávají vyhrazeny.

1.6 V případě že jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, nebude tímto platnost ostatních ustanovení dotčena. Zcela nebo částečně neúčinné upravení podmínek se nahrazuje upraveními, jejichž hospodářský výsledek se přibližuje co nejvíce těm neúčinným.

2 Dodávky

2.1 Dodávka probíhá za podmínek, které jsou uvedeny v odpovídajících dokumentech a jsou založeny na v tomto okamžiku platných dodacích podmínkách Incoterms.

2.2 Firma Ramseier Normalien si vyhrazuje právo provést částečné dodávky dle vlastního zvážení.

2.3 Reklamace vyplývající z poškození při transportu mohou být uznány jen tehdy, když jsou zaznamenány při převzetí zboží u pověřeného dopravce. O těchto poškozeních musí být firma Ramseier Normalien informována ihned, nejpozději však během 14 dnů a to písemnou formou.

2.4 Dodací termíny uvedené na potvrzení objednávky platí pouze jako orientační. Vyšší moc nebo jiné nepředvídané překážky ze strany firmy Ramseier Normalien nebo jejích subdodavatelů zprošťují Ramseier Normalien od dodržení sjednaného dodacího termínu.

2.5 Provozní poruchy, poruchy v dopravě a nesprávná dodávka od subdodavatelů platí také jako vyšší moc a osvobozují Ramseier Normalien po dobu trvání překážky nebo dle volby Ramseier Normalien také s konečnou platností od povinností k dodávce, aniž by vznikl objednateli nárok z důvodu odstoupení firmou Ramseier Normalien. V tomto případě bude objednatel neprodleně informován. Protislužba bude neprodleně nahrazena.

2.6 Firmě Ramseier Normalien je povoleno zvolit způsob balení a zaslání zboží a druh dopravního prostředku.

2.7 Dodržení dodacích termínů předpokládá splnění závazků vyplývajících ze smlouvy pro objednatele, obzvláště pak závazek k zaplacení dohodnuté zálohy jakož i uhrazení splatných faktur.

2.8 Dodací termíny nezačínají běžet před úplným vyjasněním všech podrobností o způsobu provedení.

2.9 Pro odbavení vráceného zboží, které je zapříčiněno na základě chyby v objednávce, vyúčtuje firma Ramseier Normalien objednateli podíl nákladů na dopravu.

2.10 Firma Ramseier Normalien fakturuje při dodávkách v hodno tě pod €150 paušální částku za zpracování ve výši € 9).

2.11 S objednávkou - nezávisle na jejím způsobu doručení - deklaruje zákazník závazně, že chce objednané zboží zakoupit. U zboží objednaného elektronicky firma Ramseier Normalien neprodleně potvrdí obdržení objednávky. Elektronické potvrzení přijetí objednávky nepředstavuje ještě závazné prohlášení o přijetí návrhu na uzavření smlouvy. U zboží objednaného elektronicky je firma Ramseier Normalien oprávněna akceptovat objednávku během pěti dnů od jejího přijetí. Firma Ramseier Normalien je oprávněna odmítnout akceptování objednávky po ověření bonity zákazníka.

2.12 Soukromé osoby mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne uzavření smlouvy popř. převzetí produktu.

3 Ceny

3.1 Uvedené ceny neobsahují DPH.

3.2 Pro výpočet cen jsou směrodatné vždy ceny platné v den dodávky. Při pochybnostech platí ceny uvedené na potvrzence objednávky popř. v nabídce.

3.3 Pokud se změní náklady na mzdy na základě kolektivně-smluvních ustanovení v oboru nebo vnitřních závodních ujednání nebo pokud se změní jiná pro kalkulaci relevantní nákladová střediska nebo pro poskytování služeb nutné náklady jako za materiál, energii, transport, zahraniční práce, financování atd., je firma Ramseier Normalien oprávněna ceny podle toho zvýšit nebo snížit.

4 Platba

4.1 Platby jsou splatné 30 dní po fakturaci bez srážky a bez výloh. Pro částečné dodávky platí platební podmínky stanovené pro celou zakázku analogicky.

4.2 U zakázek, které obsahují více položek, je firma Ramseier Normalien oprávněna předložit fakturu po dodávce každé jednotlivé součástky nebo služby.

4.3 Objednatel má právo k vyúčtování pouze tehdy, když jsou právoplatně stanoveny jeho protinároky nebo jsou tyto uznány firmou Ramseier Normalien. Objednatel není oprávněn k zadržení platby.

4.4 Objednatel má povinnost zaplatit úroky z peněžitého dluhu při prodlení ve výši 8% nad základní úrokovou sazbou. Objednatel se zavazuje nést všechny s vymáháním požadavku spojené náklady a výdaje jako jsou zejména inkasní výdaje nebo jiné nutné náklady k účelnému vymáhání práva.

4.5 Při zpoždění platby objednatelem je firma Ramseier Normalien zproštěna od všech dalších závazků k výkonu služeb nebo k dalším dodávkám.

4.6 Firma Ramseier Normalien je oprávněna, i přes jinak znějící ustanovení objednatele, účtovat platby nejdříve na jeho starší dluh.

4.7 Platba platí teprve tehdy jako uznána, když může firma Ramseier Normalien touto konkrétní částkou disponovat. Náklady a výdaje spojené s platbami šeky a cennými papíry nese objednatel.

5 Záruka a reklamace

5.1 Objednatel musí prověřit doručené zboží během přiměřené lhůty, zda je bez vad, a nalezené vady písemně nahlásit firmě Ramseier Normalien během 14-ti dnů od přijetí zboží, jinak je uplatnění nároku na záruční plnění vyloučeno. Skryté vady se musí nahlásit písemně během 14-ti dnů od jejich odhalení. K zachování lhůty postačuje včasné podání na poštu.

5.2 Obecně se zvláštní díly a zboží, které není na skladě, nepřijímají zpět.

5.3 Vady na části dodávky nemohou vést k reklamaci celé dodávky.

5.4 Firma Ramseier Normalien ručí při oprávněných reklamacích vždy jen do výše hodnoty dodávky.

5.5 Firma Ramseier Normalien nepřebírá záruku, že je zboží určeno pro účel použití. Vzhledem k tomu jsou odmítnuty náhradní požadavky, které vzniknou na základě závad kvůli špatnému používání zboží.

5.6 Je dohodnuto, že objednatel musí ze zákona uplatnit svůj nárok na poskytnutí záruky u movitých věcí ve smyslu §933 AGBG (rakouský zákon o všeobecných obchodních podmínkách) během šesti měsíců soudní cestou. Toto ujednání neplatí pro spotřebitelské obchody dle KSchG (rakouský zákon o ochraně proti výpovědi).

5.7 Záruka se nevztahuje na náhradní díly a příslušenství a také na opravy v důsledku neautorizovaných zásahů třetí strany. Pokud je předmět smlouvy užíván ve spojení s přístroji a/nebo programy třetí strany, vzniká záruka na funkční a výkonnostní vady předmětu smlouvy jen tehdy, když se takovéto vady vyskytnou také bez této návaznosti.

5.8 Regresní pohledávka ve smyslu § 12 rakouského zákona o záruce na zboží neplatí pouze tehdy, když oprávněná osoba dokáže, že chyba byla způsobena ze strany firmy Ramseier Normalien a zaviněna přinejmenším z hrubé nedbalosti.

5.9 Objednatele postihuje plné důkazní břemeno pro všechny oprávněné nároky, obzvláště pro vadu samotnou, dobu jejího zjištění a včasnost její reklamace. Nejsou poskytovány žádné záruky ve smyslu práva. Záruky výrobce zůstávají nedotčeny.

6 Omezení záruky

6.1 Mimo oblast použití rakouského zákona o záruce na zboží (PHG) se omezuje záruka firmou Ramseier Normalien na záměr a hrubou nedbalost. Záruka při mírné nedbalosti, náhrada následné škody a škody na majetku, nedosažených úspor, ztráty úroků a škody z nároků třetí strany vůči zákazníkovi jakož i chybný popis a údaje o rozměrech v našich podkladech a změny modelu jsou vyloučeny.

6.2 Shora uvedená omezení záruky neplatí u škody na těle a zdraví zákazníka, kterou lze přiřknout firmě Ramseier Normalien.

7 Výhrada vlastnického práva

7.1 Dodané zboží zůstává až do splnění požadavků firmou Ramseier Normalien jejím výhradním vlastnictvím. Objednatel je povinen se po tuto dobu postarat o řádnou údržbu (servis a opravy) na své náklady. Zástava nebo převedení záruky před úplnou platbou jsou vyloučeny. Objednatel je povinen neprodleně písemně informovat Ramseier Normalien o všech zásazích třetí strany na zboží obzvláště o opatřeních exekuce, jakož i o dalším poškození nebo zničení zboží. Změnu vlastníka zboží jakož i změnu vlastní adresy musí objednatel neprodleně nahlásit. Objednatel musí firmě Ramseier Normalien nahradit všechny škody a náklady, které vznikly porušením povinností a nutnými investičními opatřeními proti zásahům třetí strany na zboží.

7.2 Firma Ramseier Normalien je oprávněna v případě chování objednatele, které je v rozporu se smlouvou, obzvláště při opožděné platbě, odstoupit od smlouvy a vyžádat si zboží zpět. Kromě toho je firma Ramseier Normalien oprávněna, při porušení některé povinnosti dle odstavce 7.1 odstoupit od smlouvy a vyžádat si zboží zpět, když se firmě Ramseier Normalien nepodaří pokračovat ve smlouvě.

7.3 Dodané zboží zůstává až do úplného splnění požadavků firmou Ramseier Normalien jejím vlastnictvím. Objednatel je oprávněn prodat zboží s výhradou vlastnictví v řádném obchodním styku. V případě, že další prodej probíhá na úvěr, vzdává se objednatel již nyní z toho vyplývající pohledávky z kupní ceny. V případě, že další prodej probíhá oproti platbě v hotovosti, je objednatel oprávněn a zmocněn ve jménu firmy Ramseier Normalien přijat platbu v hotovosti. Obnos musí být pečlivě uchován a ihned převeden na účet firmy Ramseier Normalien za účelem zaplacení požadavku.

7.4 Opracování zboží objednatelem probíhá jménem a z pověření firmy Ramseier Normalien.V případě opracování zboží získává firma Ramseier Normalien spoluvlastnictví na nové věci v poměru k hodnotě zboží dodaného touto firmou. To samé platí, když je zboží opracováno nebo smícháno s jiným zbožím, které nedodala firma Ramseier Normalien.

8 Přechod rizika

8.1 Nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození zboží přechází s předáním zboží na objednatele, při zásilkovém prodeji s předáním zboží spedici, dopravci nebo jiným k provedení zásilky určeným osobám nebo institucím.

8.2 Zboží, jehož převzetí zákazník zdržuje, se považuje za předané.

9 Místo soudu

9.1 Jako místo soudu pro všechny spory přímo nebo nepřímo ze smlouvy vyplývající se sjednává pro sídlo firmy Ramseier Normalien místně a věcně příslušný soud.

9.2 Pro celkové právní vztahy mezi objednatelem a firmou Ramseier Normalien platí kromě těchto prodejních a dodacích podmínek současné právo geografického sídla firmy Ramseier Normalien. Aplikovatelnost mezinárodního obchodního práva je vyloučena.

9.3 Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou vydány v němčině, francouzštině, maďarštině a češtině. V případě pochybností platí jejich německé znění.

Leden 2011 (změny vyhrazeny)